Trendet, Nevojat dhe Sfidat
Sesioni I- Infermieria
Sesioni II- Stomatologjia 
Sesioni III- Radiologjia
Sesioni IV- Psikologji

 

Tema të propozuara: Fakulteti i Infermierisë

 • Përcaktuesit e shëndetit dhe përshtatja e profesionit të infermierisë në kushtet / sfidat / nevojat moderne.
 • Bashkëpunimi ndër-profesional dhe ndërsektoral për zhvillimin e kujdesit shëndetësor dhe ngritjen e cilësisë.
 • Përmirësimet dhe ndryshimet në infermieri, të bazuara në hulumtim dhe praktikën e bazuar në fakte.
 • Shoqëria, shëndeti dhe ndikimi i politikës.
 • Edukimi shëndetësor në infermieri (niveli Bacelor dhe Master) dhe pozita e tyre në punë.
 • Roli i infermierisë në kujdesin dhe sigurin e pacientit.
 • Sfidat e meanxhimit me infermiere ne QKUK
 • Pritjet dhe përceptimet e pacientëve për cilësinë e shërbimeve në kujdesin shëndetësor.

 

 

Tema të propozuara: Fakulteti i Stomatologjisë

 • Shëndeti oral
 • Shërimi i patologjive të ndryshme te sistemi dentar.
 • Terapia ortodentike tek grupmoshat e ndryshme.
 • Tumorët në regjionet maxillo-faciale.

 

 

Tema të propozuara: Fakulteti i Radiologjisë

 • Rreziku nga rrezatimi igjatë imazhimit radiologjikë , faktet, frika (fobia).
 • Pozitat e pacientit gjatë imazhimeve radiologjike dhe të Anatomisë imazherike.

 

 

Tema të propozuara: Fakulteti i Psikologjisë

 • Ndikimi i faktorëve biologjikë dhe/ose social në shëndetin mendor
 • Depresioni
 • Stresi dhe shëndeti mendor
 • Çrregullimi i stresit post- traumatik

 

">

Medical Symposyum

Start Date : April 7, 2018
End Date : April 7, 2018
Time : 12:00 pm to8:00 pm

Phone : 045686687
Email : dikicanila@gmail.com

Description

Qasja e integruar e shëndetit dhe edukimi shëndetësor


“Gjendja e mirëqenies së plotë fizike, mendore dhe shoqërore dhe jo thjeshtë mungesa e sëmundjeve apo e pa fuqisë fizike të organizmit, është nocion i shëndetit, i definuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë OBSH, ku sheh shëndetin si çështje jo vetëm për punëtorin shëndetësor por për të gjithë shoqërinë, ku përfshinë jo vetëm sferën e mirëqenies fizike, por edhe atë mendore dhe shoqërore, në ndryshim nga këndvështrimi bio-mjekësor i cili fokusohet vetëm në aspektin fizik të shëndetit.


Ky simpozium ka për qëllim që të promovojë këtë qasje të shëndetit. Simpoziumi do të jetë rast unik për të diskutuar masat për ruajtjen e shëndetit dhe luftimin e sëmundjes, parë nga sytë e një punëtori shëndetësor, psikologu, pedagogu, sportisti, sociologu, aktivisti të ambientit dhe cilido tjetër, por dhe të ndihmojë përpilimin e politikave dhe strategjive nacionale që merren me shëndetin. 
Natyrisht, si organizim i Fakultetit te Infermierisë, Stomatologjisë, Radiologjisë, si dhe Fakultetit të Psikologisë, Simpoziumi do të merret edhe me tema sektoriale nga këto fusha me fokus edukimin.


Simpoziumi do të jetë i hapur për studiues, studentë dhe profesionistë të fushave të shëndetësisë dhe psikologjisë.


http://konferencat.aab-edu.net/sdnsh2018/purpose

Registration Info

Register Now

Admission :
http://konferencat.aab-edu.net/sdnsh2018/abstrakti

Contact the Organizer

Organized by

Organized by anila

AAB College ,
Prishtina

Trendet, Nevojat dhe Sfidat
Sesioni I- Infermieria
Sesioni II- Stomatologjia 
Sesioni III- Radiologjia
Sesioni IV- Psikologji

 

Tema të propozuara: Fakulteti i Infermierisë

 • Përcaktuesit e shëndetit dhe përshtatja e profesionit të infermierisë në kushtet / sfidat / nevojat moderne.
 • Bashkëpunimi ndër-profesional dhe ndërsektoral për zhvillimin e kujdesit shëndetësor dhe ngritjen e cilësisë.
 • Përmirësimet dhe ndryshimet në infermieri, të bazuara në hulumtim dhe praktikën e bazuar në fakte.
 • Shoqëria, shëndeti dhe ndikimi i politikës.
 • Edukimi shëndetësor në infermieri (niveli Bacelor dhe Master) dhe pozita e tyre në punë.
 • Roli i infermierisë në kujdesin dhe sigurin e pacientit.
 • Sfidat e meanxhimit me infermiere ne QKUK
 • Pritjet dhe përceptimet e pacientëve për cilësinë e shërbimeve në kujdesin shëndetësor.

 

 

Tema të propozuara: Fakulteti i Stomatologjisë

 • Shëndeti oral
 • Shërimi i patologjive të ndryshme te sistemi dentar.
 • Terapia ortodentike tek grupmoshat e ndryshme.
 • Tumorët në regjionet maxillo-faciale.

 

 

Tema të propozuara: Fakulteti i Radiologjisë

 • Rreziku nga rrezatimi igjatë imazhimit radiologjikë , faktet, frika (fobia).
 • Pozitat e pacientit gjatë imazhimeve radiologjike dhe të Anatomisë imazherike.

 

 

Tema të propozuara: Fakulteti i Psikologjisë

 • Ndikimi i faktorëve biologjikë dhe/ose social në shëndetin mendor
 • Depresioni
 • Stresi dhe shëndeti mendor
 • Çrregullimi i stresit post- traumatik

 

Email: dikicanila@gmail.com
Website: https://aab-edu.net/


email to friend

Event Categories: Allergy, Cardiology, Critical Care, Dermatology, Endocrinology, Family Practice, Internal Medicine, Psychiatry, and Radiology.
Your Review

You must be logged in to post a comment.